Obowiązek informacyjny

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest JTC Ewa Trzeciak. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (60-431) na ul. Sianowskiej 4a. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: (0-61) 843 25 90, faxu: (0-61) 843 29 37 oraz poczty e-mail: info@jtc.com.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową: jtc.com.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych w naszej firmie jest: rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów, przyznawanie świadczeń socjalnych, delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych, outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych, reklama, sprzedaż, serwisowanie sprzętów IT, nadzorowanie ruchu osobowego na terenie zakładu (monitoring wizyjny), współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, odpowiedzi na zgłoszenia w formularzu kontaktowym na naszej stronie www.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoba podająca do naszej firmy swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.